Ben & Jerry's® Topped Strawberry Topped Tart Ice Cream 15.2 fl. oz. Tub